winter1.jpgwinter2.jpgwinter3.jpgwinter4.jpgwinter5.jpgwinter6.jpgwinter7.jpgwinter8.jpg

Stát se zříká části zodpovědnosti i záruk za příjmy důchodců

Rozhovor Haló novin s místopředsedou sněmovního výboru pro sociální politiku Miroslavem Opálkou (KSČM) ze dne 5. 6. 2012.

 * Sněmovna se na červnové schůzi opět vrátí k důchodové reformě. Na programu má návrh novely nedávno přijatého zákona o pojistném na důchodové spoření, který má umožnit zavedení II. pilíře důchodového systému již od 1. ledna 2013. Proč vláda přichází opakovaně s tímto návrhem?

Myslím si, že vládu tento krok netěší, neboť se znovu rozpoutá parlamentní diskuse nad její asociální důchodovou reformou i nad její legislativní neschopností. Vláda, respektive ministerstvo financí, totiž nestihlo včas připravit všechny potřebné návrhy související se zavedením II. pilíře a transformací III. pilíře. Zároveň bylo rozhodnuto o odkladu zřízení jednotného inkasního místa a současná právní úprava je tedy nedostačující, a to jak věcně, tak legislativně. Dochází tedy k »nápravě«, ale kdo se podívá na oba předložené vládní návrhy, uvidí i spoušť oprav věcných a technických chyb. To považuji za neúnosný stav.

* Je podle vás takovéto dodatečné flikování tak závažné reformy, jako je reforma penzí, v pořádku? Nesvědčí to spíše o nepřipravenosti reformních kroků?

Žel, není to nic výjimečného. Poslanecká sněmovna či Senát velice často upravují vládní či koaliční návrhy zákonů na základě pozměňovacích návrhů, které dodatečně připravuje zpracovatel, tedy příslušné ministerstvo, pro koaliční poslance. Svědčí to o nekvalitní a ukvapené legislativní práci ministerstev, Legislativní rady vlády i vlády samotné. Důležitý je pro ně termín schválení zákona, a kvalita se řeší »za pochodu« dodatečně. Do právního řádu nyní vláda nově zavádí např. peněžité plnění »pojistné na důchodové spoření«. Označení »pojistné« zvolila zejména z důvodu, že se jedná o část pojistného na sociální zabezpečení, která z něj bude vyčleněna, aby mohla být individuálně převáděna do II. pilíře důchodového systému. Nová právní úprava důchodového spoření však není založena na pojišťovacím principu, ale na principu spořicím a ekvivalentním. A to je třeba občanům zdůrazňovat! Pojišťovací princip je ve II. pilíři důchodového systému obsažen až po ukončení účasti na důchodovém spoření, a to převodem prostředků z důchodového spoření jako úhrady jednorázového pojistného na pojištění důchodu na základě individuální pojistné smlouvy o pojištění důchodu.

* Předpokládám, že poslanci KSČM normu nepodpoří.

Ano, naše nepodpora je předvídatelný postoj poslaneckého klubu KSČM. My jsme se schválenou formou II. pilíře důchodového systému nesouhlasili. A podle stávající právní úpravy protlačené Parlamentem ČR původní vládní koalicí je nemožné část pojistného na sociální zabezpečení určenou pro II. pilíř důchodového systému vybírat a dále spravovat. Nepřijetí této nově navrhované právní úpravy by znamenalo, že jednotliví poplatníci si fakticky nemohou spořit na důchod prostřednictvím II. pilíře důchodového systému. Nevidím tedy důvod podporovat vládní předlohu, aby byl současný systém odpovídajícím způsobem revidován a byla zajištěna jeho funkčnost. Naším cílem je dlouhodobá stabilizace I., státního pilíře.

* Pokud bude zákon schválen, začne reforma platit od ledna příštího roku. Jaké hlavní změny přinese?

Klient, který se přihlásí do nově zavedeného II. pilíře, tímto krokem vyvede z I., státního solidárního pilíře tři procentní body ze svého důchodového pojištění a k nim povinně přidá další dvě procenta ze svého vyměřovacího základu. Tím se především oslabí příjmová část státního důchodového účtu. Nominální částka bude závislá na počtu pojištěnců, kteří se trvale do II. pilíře zapojí, a rovněž na výši jejich příjmů. Současný odhad pro r. 2013 činí -20 mld. Kč. Tento výpadek však dlouhodobě nepokryjí plánované příjmy ze zvýšené sazby DPH! Vyvolaná realita nakonec povede k dalšímu snížení míry solidarity ve státním pilíři a k poklesu poměru důchodů ke mzdám, což sníží reálnou hodnotu státních důchodů!
Bez rizika nebudou ani občané, kteří se do II. pilíře zapojí. Zvýší se jim celkové odvody do důchodového systému a nebudou moci toto své rozhodnutí již změnit. Udržení a kapitalizace jejich úspor v soukromých pilířích budou závislé na světovém politickém a hospodářském vývoji, finančních turbulencích i úspěšnosti či neúspěšnosti jimi vybraného správce důchodového spoření. Riziko si ponese desítky let každý klient sám. Vzpomeňme jen kauzu Enron, kterou velmi věrně ztvárnili ve stejnojmenné hře herci pražského Národního divadla a uvádějí ji úspěšně ve Stavovském divadle.

* Proč penzijní společnosti o II. pilíř dlouhodobě usilují?

Jde o pohádkové zisky. Především neexistuje jiný obdobný produkt, který by zabezpečoval těmto finančním společnostem průběžně nové a nové smlouvy zajišťující 40 let pravidelných příjmů od milionů lidí. Přitom stát zajišťuje pro tento finanční kapitál - a podotýkám, že za jeho účasti - právní prostředí, zajišťuje mu propagaci a reklamu a, opírajíc se o mezinárodní autority, např. MMF, Světovou banku, OECD, Evropskou komisi, doslova nahání do systému své občany. Navíc bude financovat ze státního rozpočtu část jejich režie -administraci výběru a distribuci peněz od lidí ke společnostem. Jen tyto náklady mají v r. 2013 překročit částku 60 mil. Kč! Další náklady ponese ČNB, která je pověřena státním dozorem.

* V čem vidíte největší rizika?

Rizik je celá řada. Vzpomenu jen některá. Stát se zříká části zodpovědnosti i záruk za příjmy důchodců. Ne každý občan je však mentálně vybaven tak, aby se sám zodpovědně na stáří zajišťoval. Dále se prohloubí destabilizace důchodového účtu, sníží se solidarita a zvýší se počet chudých důchodců. Klienti II. pilíře již nebudou mít možnost z tohoto systému vystoupit, i když se prokáže, že není pro ně výhodný. Úložky v důchodovém spoření budou zhodnocovány, či znehodnocovány výkyvy na finančních trzích a prosperitou, či úpadkem právnických osob, jejichž cenné papíry budou správci důchodového spoření vlastnit. Ať se každý občan, který má na odloženou spotřebu, dobrovolně jakkoli na důchod zabezpečuje, ale stát by měl garantovat každému, kdo poctivě pracoval, solidně prožité stáří již z I. pilíře. Úloha státu se však v duchu neoliberálních koncepcí postupně a promyšleně omezuje.

* Dá se očekávat poměrně masivní kampaň na podporu nových pravidel spoření. Co byste lidem doporučil, jak mají postupovat?

Nejlepší by byl stoprocentní bojkot II. pilíře. Jako kdyby neexistoval! Upozorňuji, že negativní ohlasy na něj zaznívají stále více i z odborných kruhů. Jinak varuji před agresivní kampaní, kterou spustí nejen licencovaní správci, ale zejména agentury a jejich dealeři, kteří budou chodit dům od domu a přesvědčovat za provize své rodinné příslušníky, známé, doporučené či náhodně vybrané občany. Na řadě negativních příkladů, třeba z nám blízkého Slovenska, je možné seriózně spoluobčany varovat. Zejména ty s nízkými příjmy. Bohatí si mohou tato rizika dovolit.

* ČSSD uplatnila u všech zákonů týkajících se důchodové reformy ústavní stížnost. Připouštíte vůbec možnost, že by ÚS rozhodl o neplatnosti některé normy?

Vláda ČR poskytuje již předem ÚS ČR v obecné důvodové zprávě svůj ústavní výklad neboli návod k jednání. A tak si po předchozím rozhodnutí našeho Ústavního soudu o nezbytnosti zvýšení ekvivalence při výpočtu důchodových dávek nedělám žádné iluze o ochraně státního důchodového zabezpečení pro miliony občanů ČR. Uvidíme, jak dlouhé prsty má finanční kapitál. Zda dokáže ovlivňovat jen vládu, nebo i ÚS. Většina občanů je totiž proti! Ale jejich vůle asi nebude směrodatná a negativní zkušenosti ze zahraničí jsou bojkotovány.

Cílem KSČM je dlouhodobá stabilizace prvního, státního pilíře.

Varuji před agresivní kampaní, kterou spustí nejen licencovaní správci, ale zejména agentury a jejich dealeři.

Občané, kteří se zapojí do II. pilíře, nebudou bez rizika. Zvýší se jim celkové odvody do důchodového systému a nebudou moci toto své rozhodnutí již změnit.